torsdag 10 februari 2011

Reflektion på Fuskbyggarna TV4 , Säsong 2 avsnitt 5 2011-02-09

Såg du gårdagens avsnitt av Fuskbyggarna? - Hjälp! det måste tagit priset på uselt genomfört arbete. Martin Timell och co hade verkligen inte behövt fördjupa sig så mycket mera i att påvisa de byggkunskaper som Abdallah Njem och före detta Njem Bygg besitter/besatt. Varken tingsrättsmål, företagskonkurs och personlig konkurs lyckas få bort dessa "hantverkare" från marknaden - visst är det märkligt? Nu verkar Njem arbeta genom/under företaget Lias Bygg.

Systemet verkar även vara helt kraftlösa gentemot det hot och våld som förekommer mot företagare och privatpersoner. Skall verkligen olagliga metoder löna sig? Det måste vara en väldigt obehaglig sits att hamna i och jag hoppas verkligen att polisväsendet kan få bort eller i alla fall minska den här sortens metoder. Hade den drabbade familjen, i gårdagens avsnitt, hört med referenser så hade de kanske inte blivit drabbade?

Mannen var ju ändå snickare och insåg att de utförde arbetet helt fel men ändå lät han de fortsätta - varför!? Jo, han trodde att det inte gick att avbryta arbetet, det vill säga avbeställa beställningen/tjänsten. Det kan man. Enligt ABS09 och den hänvisning som görs till Konsumenttjänstlagen rörande en så kallad avbeställning så kan en konsument avbeställa en tjänst utan att behöva betala ersättning till hantverkaren (näringsidkaren) om det visar sig att hantverkaren skadar byggnaden genom till exempel okunskap. Dock skall du som konsument verkligen vara säker på din sak. Hör med en jurist INNAN du avbeställer.

Här nedan finner du ett utdrag från Konsumenttjänstlagen som behandlar en så kallad Avbeställning:

Avbeställning

42 § Avbeställer konsumenten tjänsten innan den har slutförts, har näringsidkaren rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan har utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Ersättningen skall motsvara det pris som skulle ha gällt, om avtalet endast hade avsett vad som har utförts.
Näringsidkaren har vidare rätt till ersättning för förluster i form av kostnader för den återstående delen av tjänsten samt ersättning för förluster i övrigt på grund av att han har underlåtit att ta på sig annat arbete eller på grund av att han på annat sätt har inrättat sig efter uppdraget. Näringsidkaren har dock inte rätt till sådan ersättning, om konsumentens syfte med tjänsten har blivit förfelat på grund av att
1. föremålet för tjänsten har skadats eller gått förlorat utan att detta har berott på försummelse på konsumentens sida, eller
2. konsumenten har hindrats att dra nytta av tjänsten till följd av författningsföreskrifter, myndighetsbeslut eller andra liknande omständigheter utanför hans kontroll.

Ersättning till näringsidkaren enligt andra stycket får inte överstiga hans förlust till följd av avbeställningen.

43 § Näringsidkaren får förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning vid avbeställning, om den är skälig med hänsyn till vad som vid avbeställning normalt kan antas tillkomma en näringsidkare som ersättning enligt 42 §.

44 § Om den avbeställda tjänsten avser arbete på en sak som har överlämnats till näringsidkaren eller som av annan orsak befinner sig i hans besittning och konsumenten inte i rätt tid betalar vad han enligt 42 eller 43 § är skyldig för tjänsten eller ställer säkerhet för näringsidkarens fordran på denna ersättning, får näringsidkaren fullfölja tjänsten och kräva fullt pris för denna.
Första stycket gäller ej, om det är uppenbart att näringsidkaren vid en sådan försäljning av saken som avses i 50 § andra stycket ändå kommer att få betalning för sin fordran, sedan kostnaderna för försäljningen och vad näringsidkaren har att fordra enligt 50 § första stycket har dragits av från köpeskillingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar