torsdag 7 maj 2009

Förslag på bla ändrat bygglovsförfarande och KA-roll

Plan- och Bygglagen, PBL, är på förslag att ändras och det skall bli mycket spännande att se vilka förändringar som kommer att bli verklighet! Om förändringarna blir verklighet så kommer hela bygglovsprocessen att ändras med hänsyn till förfarandet och vad som berörs av bygglov. Bygganmälan bakas in i bygglovsprocessen samt den nuvarande Kvalitetsansvarig (KA) kommer att få ett annat benämning, Kontrollansvarig (KA). Den kommer nu att få en viktigare viktig roll i projektet samt den kommer delta redan under bygglovsprocessen. För att höja kompetensnivån på arbetsplatsen så skall en certifierad Arbetsansvarig (AA) finnas i entreprenörsorganisationen.

Regeringen tillsatte en utredningsgrupp, Byggprocessutredningen, i början av 2008 för att se över PBL och för att ta fram förslag som kan aktuellisera, förenkla och förbättra lagen. Resulatet blev ett betänkande som heter "Bygg - helt enkelt!" (SOU 2008:68) som överlämnades till regeringen. Om förändringarna blir verklighet så föreslås det att de skall gälla från och med 1:e april 2010.

Mer om förslagen och detaljerna kan du läsa på regeringens hemsida:

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/107865

Men jag tänkte ta upp några intressanta ändringsförslag som kan vara till intresse:

- "Den som berörs av en fråga" till exempel om du planerar att bygga, så har du rätt/skall få besked från kommunen inom tre månader om de planerar att börja ändra, upprätta eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser som berör dig.

- Det skall bli enklare för kommunen att lämna bygglov även för de objekten som strider mot detaljplanen eller områdesbestämmelserna.

- Utfärdade bygglov kommer att läggas ut på kommunens webbplats och öveklagandetiden, tre veckor, börjar löpa från den dagen då beslutet tillkännages.

- Den omdebatterade byggfelsförsäkringen ser tyvärr ut att bli kvar, som ett krav för byggherrarna att teckna, dock skall de byggherrar som bygger själv enligt förslaget slippa teckan en sådan.

- Ändringar inne i byggnader som idag är bygganmälningspliktiga kommer att krävas bygglov.

- Ändringar av byggnad som i större omfattning påverkar material i fasad kommer att kräva bygglov.

- För att skydda byggnader med bevarandevärde så kommer det att även krävas rivningslov i områden utan detaljplan eller områdesbestämmelser.

- Bygglovsprocessen ändras. Den nuvarande bygganmälan och dess byggsamråd bakas in i bygglovsprocessen, det vill säga att det är inte bara det utseendemässiga som prövas i bygglovet utan det görs även en teknisk- och organisatoriskbedömning. Detta görs vid ett tekniskt samråd som även kan inkludera ett församråd innan bygglovsprövningen. Bygget kan först sättas igång när byggnadsnämnden har utfärdat ett byggstartsbesked.

- Nuvarande rollen som Kvalitetsansvarig ändras och utvidgas. Denne kommer att enligt förslaget kallas för Kontrollansvarig. Kontrollplanen och egenkontrollen kommer fortfarande fungera som byggnadsnämndens kontroll av byggherrens åtaganden, men den Kontrollansvarige skall även utföra mera kontroller på att kontrollplanen efterföljs. Byggnadsnämnden skall även göra minst ett tillsynsbesök. Det skall även finnas en certifierad så kallad Arbetsansvarig (AA) på arbetsplatsen. Denne person skall svara för entreprenörsledet och säkerställa att det finns "en viss lägsta kompetensnivå" på bygget.

- Ett slutbesked skall utfärdas av kommunen när bygget är färdigt och får tas i bruk. Detta skall föregås av ett slutsamråd. Ett provisoriskt slutbesked kan utfärdas med villkor och upplysningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar