torsdag 30 april 2009

Byggherren har det yttersta arbetsmiljöansvaret!

Efter att ha genomgått byggarbetsmiljösamordningskursen, BAS, på Novo utbildningar så fick jag en annan tolkning av arbetsmiljölagen med hänsyn till ansvaret än vad jag tolkat utifrån lagtexten. Oavsett om du är konsument eller näringsidkare så ligger arbetsmiljöansvaret i förlängningen på dig! Arbetsmiljöverket är den myndigheten som avgör ansvarsfrågan vid ett eventuellt tillbud. De kan oavsett entreprenadsform, om det finns uppdragstagare eller inte bedöma att ansvaret ligger på byggherren. Dock vänder de sig först och främst till den som är på pappret ansvarig men kan som sagt anse att denne inte är till exempel behörig för ansvaret och då vänder de sig till byggherren.

Det är alltså väldigt viktigt för dig som byggherre att prioritera arbetsmiljön och följa lagen och andra föreskrifter samt upprätta en korrekt organisation för att "hålla ryggen fri" så mycket som möjligt om det skulle hända något. Ändringarna kring arbetsmiljön har gått väldigt snabbt och överraskade de flesta när de kom. Därför så är det först när olika fall har behandlats i rätten som vi egentligen vet hur tveksamma/luddiga tolkningar av reglerna skall hanteras. En sak kan jag då säga: Det finns sjukt många regler och föreskrifter kring arbetsmiljön på arbetsplatser - Frågan är bara vem egentligen som kan alla dessa och följer alla!?

fredag 24 april 2009

Bra hantverkare - Vart hittar man dem?

Att hitta bra hantverkare till sitt projekt är inte lätt. En bra byggare kan vara bra till exempel grovsnickeri men kan inte hantera finsnickeri och få bra passning med mera. Att hitta dessa guldkornen som kan hantera alla bitar kan ibland kännas omöjligt - hantverkare är ett speciellt släkte, så är det bara.

Tyvärr verkar det som att hantverkskåren tappar mer och mer yrkesheder. Stoltheten över sitt jobb tappar sin betydelse när tiden inte finns eller när det är för lite lönsamhet. Jag har flera gånger blivit mörkrädd av vad hantverkare utfört. Visserligen är det i de tillfällen ofta hantverkare som jag inte tidigare kommit kontakt med eller som inte kan byggreglerna tillräckligt bra men jag fortsätter även att bli överraskad av undermåliga utförande som har utförts av erkänt duktiga hantverkare.

Men hur skall du hitta och välja bra hantverkare/entreprenörer då? Först och främst ska du gå på referenser och rekommendationer från vänner, arbetskamrater m.m. som har haft med dem att göra och kan beskriva hur det har funkat. Stirra inte blint på kostnaderna, sånt kan straffa sig i slutänden, där den billigaste entreprenören blir dyrast i slutänden. Har du brist på personliga referenser/rekommendationer så försök och skaffa beslutsunderlag på annat sätt som att ringa runt och begära referensobjekt, googla och läs på forum. Visst tar det tid men det brukar löna sig i slutänden. Har du inte den tiden så kan du anlita en projektledare som utnyttjar sitt kontaktnät samt tar sig den tiden det krävs för att du skall få de bästa hantverkarna till lägsta pris.

Det är viktigt att inte helt och hållet lita på en referens/rekommendation eftersom den personen som givit dig den brukar oftast inte ha kunskapen/tiden att kunna bedöma om hantverkarens arbete verkligen var bra utfört. Oftast brukar dessa omdömen baseras på slutresultatet och hur allt runt omkring sköts. De flesta felen är dolda och visar sig först med tiden. Därför är det mycket viktigt att du anlitar en byggledare som ser till att det utförs korrekt efter handlingarna eller anlitar en kontrollant som utför delbesiktningar under bygget. På en arbetsdag händer mycket och oftast är det redan då försent att åtgärda felen OM man nu kan upptäcka dem.

Följer man dessa råden så finns det i alla fall goda förutsättningar på att du får ett bra och smidigt utfört hantverk med så få fel som möjligt och med bra kvalitet. Det kanske är svårt att få ett perfekt bygge men du måste jobba på att minimera problemen.

torsdag 16 april 2009

BAS-utbildning

Eftersom att många av mina kunder bygger med general- eller delad entreprenad så har jag nu valt att boka in mig på en utbildning för att kunna arbeta som Byggarbetsmiljösamordnare, BAS. Främst är det väl planerings- och projekteringsskedet som kommer vara aktuellt för min del men utbildningen behandlar båda rollerna/skedena.

Utbildningen är den 28.onde april med Novo Utbildning AB.

Konsument+delad entreprenad=Tänk på arbetsmiljön!

Jag skulle speciellt vilja uppmärksamma alla privatpersoner som håller på eller kommer att genomföra ett byggprojekt i entreprenadformen delad det vill säga att det finns flera olika entreprenörer iblandade som ni själva handlat upp: Det är du som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på ert byggprojekt!

Detta gäller faktist för ALLA projekt från och med januari 2009 pågående som kommande. Nu vill jag inte att du ska "dra allt för stora växlar" av detta och avskräcka dig att förverkliga ditt projekt med delad entreprenad men det är viktigt att tänka på detta och följa lagens förfarande för att undvika att du hamnar i problem. Entreprenadsformen är ju väldigt vanlig och ett bra sätt att spara pengar på så det vore tråkigt om denna form "försvann" vid privatbyggen.

Men jag har förståelse för de nya ändringarna eftersom jag vet att det slarvas väldigt mycket med arbetsmiljön vid småbyggnationer. Men hur skall du nu göra då för att minska risken för eventuella problem?

- Anlita en konsult som blir BAS-P och låt den hjälpa dig under planeringen och projekteringen samt upprätta arbetsmiljöplanen. Lämplig konsult blir ju arkitekten om han är behörig.

- Avtala med den entreprenören som är samordningsansvarig på ditt byggprojekt (brukar vara byggentreprenören) att den även tar på sig rollen som BAS-U. Då är det den som har det övergripande ansvaret på arbetsplatsen att se till att alla inblandade följer föreskrifterna.

- Ta arbetsmiljön på allvar och se till att det efterföljs! Låt det inte bara rinna ut i sanden utan det är du som betalar och kan därför ställa krav.

Ja, jag vet hur du tänker - Ännu mer byråkrati! Förvisso, men lagändringen är till för att förhindra arbetsskador och då får man väl ta den smällen. Delad entreprenad är ju ett mycket bra sätt att pressa kostnader och då vill vi ju att de som behöver det mest även skall kunna använda entreprenadformen.

tisdag 14 april 2009

Nya arbetsmiljöregler som påverkar alla byggherrar!

Den 1:e januari 2009 trädde den nya arbetsmiljölagen i kraft. Detta har säkert många undgått att uppmärksamma men den nya lagen innehåller ändringar som påverkar alla som skall bygga något det vill säga får rollen byggherre. Dock skiljer den på näringsidkare (företag) och konsumenter (privatpersoner) men är även gemensam i vissa fall. De nya ändringarna är till för att få bort slarvet på arbetsplatserna och förebygga samt förhindra olycksfall, förslitningar med mera.

Näringsidkare

Med de nya reglerna så är byggherren ytterst ansvarig för arbetsmiljön vid planering, projektering samt under byggskedet. Dock kan detta ansvar övertas i vissa fall, om det har avtalats, av en så kallad Uppdragstagare. Men för att det skall tillåtas att lägga över ansvaret på en sådan så måste denne bland annat helt självständigt svara för planering/projektering och/eller utförande. Det är alltså bara vid en total- eller generalentreprenad som det kan komma godkännas av Arbetsmiljöverket.

Byggherren skall även utse en så kallad byggarbetsmiljösamordnare (BAS) för planering och projektering (BAS-P) samt för utförandet (BAS-U). Dessa två roller kan utföras av en och samma person eller flera. Byggherren kan själv ta på sig dessa eller någon av rollerna om Arbetsmiljöverket godkänner detta. BAS-P är den som under projektets första faser har det övergripande ansvaret att se till arbetsmiljösynpunkter beaktas inför kommande byggnation samt fastighetens brukande. BAS-P är den som upprättar grunden till en arbetsmiljöplan. BAS-U är den som rent praktiskt på arbetsplatsen ansvarar och samordnar arbetet med att förebygga ohälsa och olycksfall. Han uppdaterar och anpassar även arbetsmiljöplanen utefter byggets olika skeden med mera.

Konsument

För en konsument som skall bygga gäller samma regler som ovan dock så går ansvaret vid utförandet automatiskt över till en Uppdragstagare (om inget annat avtalats) vid en general- eller totalentreprenad. Det är till för att förenkla för den enskilde privatpersonen alltså så krävs inget speciellt avtal utan entreprenören tar på sig ansvaret. Vid en generalentreprenad så måste konsumenten anlita en BAS-P för planeringen/projekteringen men vid en totalentreprenad så slipper han anlita någon. Vid en delad entreprenad gäller dock samma regler som för näringsidkare.

Läs mer om lagen på Arbetsmiljöverkets webbplats: http://www.av.se/lagochratt/aml/

Arkitekttävling Hönekulla By, Mölnlycke Centrum

I Göteborgs Posten den 23:e mars så kunggjorde Härryda Kommun att ett förslag på detaljplan för Hönekulla By ställdes ut i kommunhuset.

Just detta område var förra hösten ämnet för en så kallade markanvisningstävling. En markanvisningstävling är ett sätt för markägare att hitta exploatörer som vill bebygga områden samt få olika visioner och idéer på hur områden kan gestaltas. I princip så är det en arkitekttävling där exploatörer (typ NCC, Riksbyggen m.m.) anlitar en arkitektfirma som tillsammans tar fram ett bidrag. Den exploatören som vinner med sitt bidrag får köpa marken och därmed förverkliga bidraget.

ArchiCon (RL Huskonsult) deltog i tävlingen på uppdrag av exploatören Mpiro Consult AB. I stora drag ville Härryda Kommun få in cirka 100 bostäder samt ett äldreboende på det aktuella markområdet. En tredjedel av bostäderna skulle vara hyresrätter. Kraven var bland annat att det skulle vara ett bostadsområde med modern arkitektur och samhörighet med Mölnlycke Centrum samtidigt som de ekologiska aspekterna och energissnåla byggnader skulle väga tungt.

Hela 13 bidrag deltog men vi hade inte turen att vinna tävlingen. Ett samarbete mellan Mölnlycke Fastigheter och Varbergs Stenfastigheter vann med sitt bidrag som ritades av Sweco Arkitekter. De tre första bidragen rangordnades. Vi kom inte bland dessa men vi har av olika orsaker skäl att tro att vi inte hamnade så långt därefter.


Försenad ramavtalsupphandling Göteborgs Stad

Kommuner och andra statliga företag sköter många av sina inköp av varor och tjänster genom att teckna så kallade ramavtal med leverantörsföretag. Nu när Göteborgs Stad skulle handla upp ramavtal med tekniska konsulter för 09/10 överklagade ett antal företag det upplägg och regler som Göteborgs Stad och dess ombud, Upphandlingsbolaget, bestämt för ramavtalet. Det de motsatte sig mot är bland annat att om man lyckas få ett ramavtal så är det ändå ingen garanti att man får uppdrag tilldelade utan Göteborgs Stad vill fritt kunna välja vilka som får uppdrag.

Göteborgs Stad förlorade målet i Länsrätten men har valt att föra målet vidare i Kammarrätten. På grund av detta skickade de ut en förfrågan till alla som lämnat in anbud om begäran av förlängning på anbudens giltlighet. Nu får vi väl se vad utslaget blir i den instansen men skulle de förlora även där så riskerar de att få göra om upphandlingen. ArchiCon valde att förlänga sitt inlämnade anbud.